Säännöt

 

Sastamalan Kylät ry:n säännöt on hyväksynyt Patentti- ja rekisterihallitus 19.1.2012.

 

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §                Yhdistyksen nimi on Sastamalan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Sastamalan kaupunki.  Yhdistyksen toimialue on Sastamalan kaupunki.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 §                Yhdistyksen tarkoituksena on

 • luoda edellytyksiä kyläyhteisöjen elinvoimaisena, asuttuna ja viihtyisänä pitämiselle,
 • edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa,
 • toimia paikallisten palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseksi,
 • toimia jäsenyhdistystensä yhteistyöelimenä, sekä
 • syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja yhteishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

 

3 §                Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

osallistuu Sastamalan kyliä koskevaan suunnitteluun ja markkinointiin sekä pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,

 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • hallinnoi kehittämishankkeita,
 • on yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
 • suorittaa ja tukee kylätoimintaa koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
 • järjestää kokouksia, luento-, neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta yhdistyksen sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
 • osallistuu  juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksien järjestämiseen,
 • toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,

 

4 §                Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia
 • omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
 • harjoittaa kustannustoimintaa, ravintola-, kahvila-, kioski-, tanssi-, iltama- ja elokuvatoimintaa, harjoittaa torimyyntiä ja muistoesineiden myyntiä sekä toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä.

Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.

 

JÄSENET

5 §                Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Sastamalan kaupungin alueella toimivat kyläyhdistykset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa.

 

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

6 §                Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on  jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle.

 

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

7 §                Kyläyhdistysjäseniltä ei peritä liittymismaksuja eikä vuotuisia  jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja.  Jos yhdistys myöhemmin alkaa periä jäsenmaksuja, päätetään niiden suuruudesta vuosikokouksessa.

 

HALLITUS

8 §                Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viidestä  viiteentoista (5-15) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua muuta varsinaista jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat tasapuolisesti toimialueen kyliä. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituksen jäsenille valitaan samaksi ajaksi henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenyhdistykset nimeävät ehdokkaansa hallituksen  varsinaiseksi ja varajäseneksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

9 §                Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin  tai rahastonhoitajan kanssa.

 

LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

10 §              Puheenjohtaja

1. kutsuu hallituksen tarvittaessa koolle sekä toimii kokousten puheenjohtajana

2. allekirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat,

3. valvoo, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät yhdistyksen puolesta hoidetaan,

4. huolehtii, että yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätökset pannaan täytäntöön sekä seuraa toimikuntien, jaostojen ja toimihenkilöiden toimintaa,

5. valvoo, että yhdistyksen kirjanpito hoidetaan hallituksen  määräämän järjestelmän mukaisesti ja että yhdistyksen  omaisuutta ja taloutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina hallituksen päätösten ja yhdistyksen edun mukaisella tavalla,

6. hyväksyy laskut ja antaa maksumääräykset sekä valvoo asioiden hoitoa.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii varapuheenjohtaja hänen tehtävistään.

 

11 §              Sihteeri

1. valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa hallituksen  ja yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat,

2. laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet ja tiedonannot, allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon.

3. laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi sekä yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi,

4. vastaa yhdistyksen arkiston hoidosta sekä jäsentietojen keräämisestä ja jäsenluettelon ylläpitämisestä.

 

12 §              Talouden- tai rahastonhoitaja

1. Taloudellista asioista yhdistyksessä määräävät kirjanpitolaki ja –asetus

2. hallitus nimittää taloudenhoitajan keskuudestaan tai ulkopuolelta

3. rahastohoitaja valmistaa yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa hallitukselle  talousarvioesityksen vuosikokoukselle esitettäväksi,

4. hoitaa yhdistyksen muuta omaisuutta ja pitää yksityiskohtaista luetteloa yhdistyksen kalustosta

 

TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

13 §              Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

14 §              Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen hallituksen  määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus  katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta  erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30)  vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jäseninä olevilla rekisteröidyillä kyläyhdistyksillä on yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

15 §              Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille hallituksen päättämällä tavalla joko kirjeitse, sähköpostilla tai lehti-ilmoituksella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

VARSINAISET  KOKOUKSET

16 §              Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle  ja muille vastuuvelvollisille.

7. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan hallituksen  puheenjohtaja. Yhdistyksen tarkoitus ja tehtävät huomioon ottaen, puheenjohtajalla tulee olla kotipaikka Sastamalassa.

9. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varahenkilöä.

11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta yhdistyksen sääntöjen 15 § määräämissä rajoissa.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle  niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

17 §              Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Sastamalan  kylien kehittämistoimintaan purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.