Säännöt

Tapiolan kyläyhdistys ry:n säännöt

 

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Tapiolan kyläyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sastamalan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tapiolan entiseen koulupiiriin kuulunut alue huolimatta siitä, mihin Sastamalan kaupungin kylään asukkaat tilakohtaisesti kuuluvat.

 

2 § Tarkoitus ja perustavoite

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Tapiolankylän ihmiset yhteistoimintaan kylänsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä heidän tietojensa ja taitojensa kehittämiseksi. Perustavoite on Tapiolankylän elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kyläläisten hyvinvoinnin ja yhteistoiminnan edistäminen. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

3 § Tarkoituksen ja perustavoitteen toteuttaminen

Tarkoituksen ja perustavoitteen toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Ylläpitää kyläyhteisön yhteenkuuluvuutta ja luo mahdollisuuksia ihmisten välisiin kanssakäymisiin järjestämällä yhteistä toimintaa, tapahtumia, retkiä sekä kokous- ja opintotilaisuuksia.
 2. Ylläpitää ja kehittää kyläyhteisön kulttuuriperinteitä ja -palveluja omien resurssiensa rajoissa.
 3. Kannustaa jäseniään kehittämään itseään maaseudun elinkeinotoiminnassa, kotitaloudessa sekä maiseman- ja ympäristönhoidossa.
 4. Voi tehdä jäsenilleen omakustannushintaan yhteishankintoja tarpeitten ja mahdollisuuksien mukaan.
 5. Pyrkii yhteistyöhön toimialueella sijaitsevien muiden yhdistysten kanssa.
 6. Pyrkii yhteistyöhön Sastamalan muiden kyläyhdistysten kanssa.
 7. Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja, jotka liittyvät Sastamalan kaupungin toimintaan tai yleisesti maaseudun kehittämiseen.
 8. Osallistuu kyläyhteisöä kehittävään ja yhdistyksen tarkoitukseen liittyvään hanketoimintaan.
 9. Toimii parhaan kykynsä mukaan kyläyhteisön taloudellisen ja henkisen toiminnan edistämiseksi, viihtyvyyden parantamiseksi, ja tunnettavuuden lisäämiseksi muualla Sastamalassa ja Suomessa.
 10. Voi perustaa rekisteröimättömiä jaostoja erityistarpeiden toteuttamiseksi.


4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1. Vastaanottaa lahjoituksia.
 2. Omistaa kiinteistöjä.
 3. Järjestää arpajaisia, kirpputoreja, huutokauppoja ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä tansseja, näytelmiä ja muita esityksiä.
 4. Järjestää varojen keräyksiä muulla tavalla.
 5. Harjoittaa yhdessä toimipaikassa majoitus-, kioski-, kahvila- ja ravintolatoimintaa. Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaan asianmukaisen luvan.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

 

5 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä:

 1. Henkilöjäseneksi 15 vuotta täyttäneen henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa. Henkilön ei tarvitse asua Tapiolankylän toimialueella.
 2. Yhteisöjäseneksi sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa.

 

6 § Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Hallitus voi erottaa henkilö- tai yhteisöjäsenen yhdistyksestä, mikäli tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsen voi pyytää yhdistyksen kokousta käsittelemään hallituksen häntä koskevaa erottamispäätöstä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun tieto erottamispäätöksestä on saatu.

Jos jäsen itse haluaa erota, hän voi tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamispäivään saakka.


7 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksellä ei ole liittymismaksua. Jäsenmaksusta erikseen henkilö- ja yhteisöjäsenille päättää varsinainen kokous vuodeksi kerrallaan. Kunniajäsen on vuotuisesta jäsenmaksusta vapaa.

Jäsenellä, joka ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa eräpäivästä, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ennen kuin jäsenmaksu on suoritettu.

 

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset ovat varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous. Varsinainen kokous pidetään kalenterivuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kullakin henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni. Myös kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja äänioikeus. Muun kuin yhteisöjäsenen äänioikeutta ei voi käyttää asiamies eikä edustaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi päätettäessä asioista, joista näiden sääntöjen 17 §:ssä tai yhdistyslaissa on toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa on äänestys vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä, joku muu hallituksen jäsen. Puhetta johtaa kokouksessa valittu puheenjohtaja.

 

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättämällä tavalla joko kirjeitse, sähköpostitse tai lehti-ilmoituksella paikallislehdessä.

 

10 § Varsinaiset kokoukset

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 8. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi.
 10. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.
 11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa kaksivuotiskaudeksi.
 12. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta 9 § määräämissä rajoissa.
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on esitys siitä jätettävä kirjallisesti hallituksen valmisteltavaksi niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja edustaa yhdistyksen hallitus, johon varsinainen kokous valitsee kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kuudesta kahteentoista (6-12) jäsentä. Hallitukseen ei valita varajäseniä. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2), aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallituksen kokoonpanossa tulee huomioida tasa-arvo sukupuolen, ikärakenteen ja asuinpaikan suhteen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja kyläyhdistyksen edustajat keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii. Hallituksen kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty. Hallituksen kokousten koollekutsumistavasta ja -ajasta päättää hallitus ensimmäisessä kokouksessaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


12 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

Luottamus- ja toimihenkilöt

13 § Puheenjohtaja

 1. Kutsuu hallituksen koolle ja toimii kokousten puheenjohtajana.
 2. Allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa hallituksen kokousten pöytäkirjat.
 3. Valvoo, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät yhdistyksen puolesta hoidetaan.
 4. Huolehtii, että yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätökset pannaan täytäntöön sekä seuraa jaostojen ja toimihenkilöiden toimintaa.
 5. Valvoo, että yhdistyksen kirjanpito hoidetaan hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti, ja että yhdistyksen omaisuutta ja taloutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina hallituksen päätösten ja yhdistyksen edun mukaisella tavalla.
 6. Ellei hallitus toisin päätä, hyväksyy yhdistyksen laskut ja antaa maksumääräykset. Puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii varapuheenjohtaja hänen tehtävistään.

 

14 § Sihteeri

Valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat.

 1. Laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet ja tiedonannot, allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon.
 2. Laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi ja toimintasuunnitelmaksi.
 3. Vastaa yhdistyksen arkiston hoidosta sekä jäsenluettelon ylläpitämisestä.

 

15 § Rahastonhoitaja

 1. Taloudellisista asioista yhdistyksessä määrää kirjanpitolaki ja kirjanpitoasetus.
 2. Valmistaa yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa hallitukselle talousarvioesityksen varsinaiselle kokoukselle esitettäväksi.
 3. Hoitaa ja pitää luetteloa yhdistyksen omaisuudesta.

 

16 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on hallituksen jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kuukautta ennen varsinaista kokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto vähintään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle.

 

17 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden väliajoin pidetyissä kokouksissa, joista toisen tulee olla varsinainen kokous. Sääntömuutoksen hyväksymistä on molemmissa yhdistyksen kokouksissa kannatettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään viimeisen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan.

 

18 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät sääntöjen muuttuessa.

 

19 § Yhdistyslain säännökset

Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

 

One thought on “Säännöt

 1. Päivitysilmoitus: Tapiolan kyläyhdistyksen vuosikokous 31.3.2021 | Tapiolan kyläyhdistys

Kommentointi on suljettu.