Säännöt

KAUKOLAN KYLÄSEURA RY SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Kaukolan Kyläseura ry ja sen kotipaikka on Sastamala. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kaukolan entiseen koulupiiriin kuulunut alue.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, vaalia toiminta-alueensa kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä sekä toiminta-alueen vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tarkoitus on myös pyrkiä edistämään asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa toiminta-alueen kehittämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista sekä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. osallistuu toiminta-aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa
 2. osallistuu toiminta-alueen strategian ja erityisesti haja-asutusaluestrategian toteuttamiseen ja sen päivittämiseen
 3. osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
 4. edistää toiminta-alueen ja kunnan välistä yhteistyötä järjestämällä kokouksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia
 5. toteuttaa toiminta-alueen elinkelpoisuutta, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä ja kestävää kehitystä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
 6. järjestää kokouksia, kursseja, tapahtumia, retkiä sekä keskustelu- ja huvitilaisuuksia kaikenikäisille
 7. toimii toiminta-alueen kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä
 8. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
 9. voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1 – 8 on mainittu

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianomaisen viranomaisen luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää myyjäisiä, kirpputoreja, huutokauppoja, taidenäyttelyjä ja muita vastaavia tilaisuuksia, tansseja, näytelmiä ja muita esityksiä sekä harjoittaa majoitus-, kioski-, kahvila- ja ravintolatoimintaa saatuaan toimintaan asiamukaisen luvan. Yhdistys voi harjoittaa vuokraustoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt tai muut henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen.

Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja osa-aikaisilla asukkailla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

4 § JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden suuruudesta sekä maksuajankohdista kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Vuotuinen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle verrattuna kannattajajäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää kalenterivuosittain yhden varsinaisen kokouksen johtokunnan määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen johtokunnalta. Yhdistyksen johtokunnan on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,
 2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen taikka kutsuttava kokous koolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustauluille kiinnitetyillä kokouskutsuilla tai yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

6 § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 8. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta.
 9. Päätetään maksetaanko johtokunnan varsinaisille jäsenille kokouspalkkiota, päätetään maksetaanko tilintarkastajille/toiminnantarkastajille palkkioita. Mikäli päätetään, että johtokunnan varsinaisille jäsenille ja/tai tilintarkastajille/toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.
 10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 11. Päätetään johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 12. Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 13. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja.
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7 § YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä kolme (3) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varajäsentä.

Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet, varajäsenistä 1-2. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunnan puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään viiden (5) vuoden ajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava johtokunta kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

Päätökset johtokunnan kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

Johtokunta voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

8 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtävänä on:

– suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa

– valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella

– laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit

– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset

– ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan

– päättää 7 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta

– päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja

– suorittaa muut yhdistyslain perusteella johtokunnalle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen johtokunnalle osoittamat tehtävät.

9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § YHDISTYKSESTA EROAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN ja VAROJEN KÄYTTÖ
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan yhdistyksen toiminta-alueella sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeustoimikelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

13 § MUUTA
Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Sääntömuutos rekisteröity 26.4.2018